İlanı verildi! O belediye ihaleyle ticaret alanı satacak

İmar durumu akaryakıt istasyonu ve ticaret alanı vasfı taşıyan arsalar ihaleyle satılacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

İlanı verildi! O belediye ihaleyle ticaret alanı satacak
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Yahyalı Belediyesi Çiğilli Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satacaktır. İmar durumu akaryakıt istasyonu ve ticaret alanı vasfı taşıyan arsaların ihalesi 26.09.2023 Salı günü saat 10.30’dan belediyede encümen huzurunda yapılacaktır. Son müracaat tarihi en geç 26.09.2023 Salı günü saat 09.15’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacaktır.İlanı verildi! O belediye ihaleyle ticaret alanı satacak
Yahyalı Belediyesi'nin ilan.gov.tr adresinde yayımlanan ihale ilanına göre "ihaleye katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar ya da finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.   
Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)
Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)"