Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak!

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağı ifade edildi.

Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağı ifade edildi.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır” denildi. 
Toplamda büro, sağlık, destek personeli alanlarında45 personel alınacak. Son başvuru tarihi ise 
ilanımız 10/05/2023 tarihli ve 32186 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup son başvuru 24.05.2023 olarak ifade edildi.

Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak!Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak!

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A. GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü
itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93
ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS
puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri
taşımak.
10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan
Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
11. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak. (Kişilerin beyanı esas alınacaktır.)
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti
nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle
işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece
vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak
kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık
ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu
aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun
olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu
olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 24/05/2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını
bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (25/05/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya
“Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 10/05/2023-24/05/2023
tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların
web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir.
Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı
diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından,
istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.
Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki
yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM VE İSTENİLEN BELGELER
1. BP01 Büro Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.
2. DS01, DS02, DS03 Diğer Sağlık Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
istihdam edilecektir.
3. DP01 Destek Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecek olup, başvuru esnasında
adaylar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya yükseköğretim kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından
verilen “Hijyen” Sertifikası veya “Kurs Bitirme Belgesi” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
4. DP02 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek
olup, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 135. Maddesi kapsamında çalıştırılacaktır. Aranılan
niteliklerde istenilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya yükseköğretim kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri
tarafından verilen “Hastane Hizmetlisi” veya “Destek Hizmetleri” sertifikası Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya
bölümüne yüklenecektir.
5. DP03 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek
olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mobilya Döşemeciliği dalında Ustalık Belgesi ve/veya Mesleki Yeterlilik
Kurumundan onaylı “Mobilya Döşemecisi” alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi ve alanında en az 2 yıl deneyime
ilişkin Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
6. DP04 Destek Personeli; Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek olup, başvuru esnasında adayların aranılan
niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Sıhhi Tesisatçı” veya “Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri”
alanlarının birinden Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi veya Ustalık Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne
yüklenecektir.
7. DP05 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup,
Milli Eğitim Bakanlığı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı, “Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü” veya
“Elektrik Tesisatçısı” alanlarının birinden Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi, Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik
Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
8. DP06 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama
Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
“Bahçıvanlık” veya “Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi veya bu alanların birinden Ustalık
Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
9. DP07 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup,
aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçı” Sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi, Ustalık
Belgelerinden biri veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı “Aşçı” Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı
Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
10. DP08 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup,
aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığından onaylı “Servis Görevlisi” sertifikası veya Kurs Bitirme
Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı “Servis Görevlisi” Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı
Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
11. DP09 Destek Personeli; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi
bünyesinde istihdam edilecektir. Aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim
Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya
bölümüne yüklenecektir.
12. DP10 Destek Personeli; Üniversitemiz Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam edilecek
olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Sürü Yönetimi Elemanı” Kurs Bitirme Belgesi
veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Verilen “Büyükbaş Hayvan Bakıcısı” Mesleki Yeterlilik Belgesi ve
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “İşletmelerde Hijyen” Kurs Bitirme Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya
bölümüne yüklenecektir.
13. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz birimlerinin hizmet sunumu alanına
göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe
bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.
14. DP03, DP04, DP05, DP06, DP09 ve DP10 nitelik kodlu Destek Personeli unvanları için cinsiyeti erkek olmak şartı
aranmaktadır.
15. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde
görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de
görevlendirilebileceklerdir.
D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen
şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların
başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan
türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların
nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru
tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların
puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya
öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak,
yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup
sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı
belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden
herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
10. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli
suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.
Ç. İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen
iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10603-10604-10616) (e-Posta: [email protected])
D. DİĞER HUSUSLAR:
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen
tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecek