O ilçede konut arsası satılacak!

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmaz kapalı teklif usulü ihale ile satılacak. Detaylar Kayseri Olay haber merkezince derlediğimiz Kayseri haber bülteninde.

O ilçede konut arsası satılacak!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince satışı yapılacak. İhale 27 Eylül Çarşamba Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek. Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale için şartname dosya ücreti 250 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek.  

Belediye, ihaleye katılacaklar için isteklerini ise şöyle sıraladı; 
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,
2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
D-) ÖDEME ŞEKLİ
İhale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir. İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.Talas'ta konut arsası satılacak!