Kayseri'de bulunan yurt yarın satışa çıkıyor! İşte istenen rakam

Kayseri'de Gülük Mahallesi'nde bulunan yurt satışa çıkıyor. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan yurt için ne kadar para istendi? Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri'de bulunan yurt yarın satışa çıkıyor! İşte istenen rakam
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri’nin Gülük Mahallesi’nde bulunan yurt binasını satışa çıkardı. Yurt ihalesi yarın yapılacak. İhale saat 10:00’da başlayacak. 

Kayseri'de bulunan yurt yarın satışa çıkıyor! İşte istenen rakam

İHALE 32 MİLYON 100 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK
Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacak.
Yurt ihalesi için geçici teminat miktarı 6.420.000,00 TL olarak açıklanırken, tahmin edilen bedel ise 32 milyon 100 Bin TL. 

Kayseri'de bulunan yurt yarın satışa çıkıyor! İşte istenen rakam

İŞTE SATILIK YURT İHALESİYLE  İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Kayseri'de bulunan yurt yarın satışa çıkıyor! İşte istenen rakam

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazın satış  ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
3) İsteklilerin taşınmaz için belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
 4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
 5) Yukarıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
    (a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
    (b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
    (c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
    (ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
    (d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
 6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlaması ve teklifin ihale saatinden önce iade taaahhütlü veya imza karşılığı Kayseri Milli Emlak Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna  ulaşması şarttır. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
 7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  8) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
  9) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
 10) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
 11) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,025 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli  alınacaktır.
  12) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
   Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84   İLAN OLUNUR.