Pınarbaşı ve Sarız'la ilgili flaş gelişme!

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini yakından ilgilendiren gelişme. Yıllardır merakla beklenen konuyla ilgili ilk adım atılıyor. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Pınarbaşı ve Sarız'la ilgili flaş gelişme!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kayserigaz ihaleye çıkıyor. Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi, Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında bulunan Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için ihtiyacı olan CNG alımı için ihaleye çıkıyor. 

Pınarbaşı ve Sarız'la ilgili flaş gelişme!

'Kayserigaz Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Tıcaret Anonim Şirketi’ne Yeni Cng ve/veya Lng İstasyon Sahası Kurulması ve/veya Mevcut Cng ve/veya Lng İstasyon Sahası’nın Düzenlenmesi ve/veya Mevcut Cng ve/veya Lng İstasyon Sahası’nın Kullanılması İle Birlikte İlgili İstasyona Cng ve/veya Lng Alınması İşi' ihalesi için son teklif sunum günü ve saati 24 Temmuz 2024 Çarşamba saat: 10:00 olarak açıklandı.  Teklifler aynı gün saat 14.00'da açıklacak. 

Pınarbaşı ve Sarız'la ilgili flaş gelişme!

Her iki ilçe için ne kadar alım yapılacak?

Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında bulunan Pınarbaşı ve Sarız İlçeleri için yüklenici tarafından ayrı ayrı tesis edilecek olan gaz teslim noktasından teslim edileceği ifade edildi.  Diğer yandan Pınarbaşı için ilçesi Ekim 2024-Nisan 2026 döneminde Toplam 4.706.520 Sm3 doğal gaz alımı yine Sarız için de Ekim 2024 -Nisan 2027 döneminde Toplam 4.493.637 Sm3 doğal gaz alımı yapılacacağı ifade edildi.  Her iki ilçe için toplamda 9.200.157 Sm3 doğal gaz alımı yapılacak. 

İşte ihaleyle ilgili tüm detaylar

Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'nin duyurduğu ihaleyle ilgili tüm detaylar şu şekilde;

Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında bulunan Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için ihtiyacı olan CNG Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.
1. Şirketin:
a) Adresi :                                                             Sümer Yeni Mahallesi, 5. Cadde, No:61 Kocasinan/KAYSERİ
b)Telefon ve Faks Numarası :                            0 (352) 207 20 00              0(352) 207 20 05
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi :                    [email protected]
ç) İnternet adresi                                                  https://www.kayserigaz.com.tr/
d)İtiraz ve şikâyetlerin yapılabileceği ve          Can ARTIŞ / Yönetici, Mevzuat İlişkileri – Onur CİVAN / Yönetici, Satınalma Yöneticiliği
e)ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel       [email protected]; [email protected];

f)irtibat bilgileri:                                                     0 (352) 207 20 00
g)İhale dokümanının görülebileceği adresi:    Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Vadistanbul SOCAR
  Plaza 1D Blok Apt. No:3 E/1 Sarıyer, İstanbul                             
2. İhalenin:
a) İhale Kayıt No:                                                    --------
b) Adı:                                                                      Kayserigaz Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Tıcaret Anonim Şirketi’ne Yeni Cng ve/veya Lng İstasyon Sahası Kurulması ve/veya Mevcut Cng ve/veya Lng İstasyon Sahası’nın Düzenlenmesi ve/veya Mevcut Cng ve/veya Lng İstasyon Sahası’nın Kullanılması İle Birlikte İlgili İstasyona Cng ve/veya Lng Alınması İşi
c) Yapılacağı yer:                                                   Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Vadistanbul SOCAR
                                                                                  Plaza 1D Blok Apt. No:3 E/1 Sarıyer, İstanbul                             
ç) Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat    :  24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat: 10:00
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati         :  24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat: 14:00     
e) Açık Eksiltme Tarihi ve saati                            :  24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat: 14:00                          
f) Malzemenin teslim edileceği yer                    : Kayserigaz Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Tıcaret Anonim Şirketi’nin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında bulunan Pınarbaşı ve Sarız İlçeleri için yüklenici tarafından ayrı ayrı tesis edilecek olan gaz teslim noktasından teslim edilecektir.
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği, türü ve miktarı:                                Pınarbaşı ilçesi Ekim 2024 –  Nisan 2026 döneminde Toplam 4.706.520 Sm3 doğal gaz alımı
                                                                             Sarız ilçesi Ekim 2024 –  Nisan 2027 döneminde Toplam 4.493.637 Sm3 doğal gaz alımı
                                                                               Her iki ilçe için toplamda 9.200.157 Sm3 doğal gaz alımı
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekâletname ya da İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5- İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Vadistanbul SOCAR Plaza 1D Blok Apt. No:3 E/1 Sarıyer, İstanbul                              adresinde görülebilir İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir. Ayrıca, ihale dokümanları https://www.kayserigaz.com.tr/  adresinden temin edilebilir.
6- Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.
7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 90 (doksan) takvim gününden az olamaz.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
9-Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.