Kafeler ihaleye çıkıyor...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet kafeyi kapalı teklif usulü ihaleye çıkarıyor.

Kafeler ihaleye çıkıyor...
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet kafeyi kapalı teklif usulü ihaleye çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile ilgili yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi 13835 ada 2 parseldeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet yeme-içme (dükkan) mekanı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ’Kapalı Teklif Usulü’ ihale ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 13/12/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalarve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir). Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. Şartname bedeli 1.000,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair belediye makbuzunun ibraz edilmesi. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir). Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Son müracaat tarihi 13/12/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar belediyemiz Encümen Başkanlığı’ndan (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.”