Büyükşehir'de bir toplu ihale daha! Bu kez de 74 dükkan toplu halde ihaleye çıkıyor...

Kamuoyunda 'Ballı villa' ihalesi olarak biline 220 villa parseli ihalesi, Erciyes'teki 18 iş yerinin tartışmalı şekilde toplu ihaleye çıkarılmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu kez de 74 adet altgeçit dükkanı içinde toplu ihaleye çıkacağını duyurdu. Bu durum toplu ihale tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Daha önce Başkan Memduh Büyükkılıç'ın da 'toplu ihale işinden rahatsız' olduğu dillendirilmişti. Ancak yeniden ortaya çıkan toplu ihale akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Büyükşehir'de bir toplu ihale daha! Bu kez de 74 dükkan toplu halde ihaleye çıkıyor...
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplam 74 adet altgeçit dükkanın ihalesinin yapılacağını duyurdu. Mülkiyeti Belediyeye ait Hunat altgeçit 12 adet, Düven önü altgeçit 12 adet, Orduevi önü altgeçit 12 adet, Kocasinan altgeçit 18 adet, Melikgazi altgeçit 20 adet, toplam 74 adet altgeçit dükkân, toplu halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecek.
Büyükşehir'de bir toplu ihale daha! Bu kez de 74 dükkan toplu halde ihaleye çıkıyor...

Hunat, Düvenönü, Orduevi, Kocasinan ve Melikgazi altgeçitlerinde bulunan toplam 74 dükkanın kapalı teklif usulü ihale ile kiraya verileceğini duyuran Büyükşehir Belediyesi ilanında şu ifadelere yer verildi: “Mülkiyeti Belediyemize ait Hunat altgeçit 12 adet, Düven önü altgeçit 12 adet, Orduevi önü altgeçit 12 adet, Kocasinan altgeçit 18 adet, Melikgazi altgeçit 20 adet, toplam 74 adet altgeçit dükkan, toplu halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 10/01/2023 Salı günü saat 14.00’debelediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgeler, iştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı. Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir). Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. Şartname bedeli 1.000.00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair belediye makamına ibraz edilmesi. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhüt. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi (Ortak girişimi gerçek ve tüzel kişilerin her biri için c, ç, d, g bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir). Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri belediyemiz Mali Hizmetler Daire Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Son müracaat tarihi 10/01/2023 Salı günü ihale saatinden evvel, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.”