Teklif usulü ihale yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Macera Parkı Alanı için kapalı teklif usulü ihale yapılacağını duyurdu.

Teklif usulü ihale yapılacak
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Macera Parkı Alanı için kapalı teklif usulü ihale yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ihale ile ilgili verilen ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Macera Parkı Alanı Yap - İşlet modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü İhale" ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 10/01/2023 Salı günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır). Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir). Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. Şartname bedeli 1.000,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (c), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir). Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Son müracaat tarihi 10/01/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.”