Büyükşehir Belediyesi 'kefen takımı' almak için ihaleye çıkıyor!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kefen takımı almak için ihaleye çıkıyor. İhale 9 Mart 2023 tarihinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi 'kefen takımı' almak için ihaleye çıkıyor!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kefen Takımı Alımı için ihale yapacak. Belediyeden yapılan ihale açıklamasında, "Kefen Takımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi. 

İhale duyurusunda  alım yapılacak Kefen Takımı niteliği, türü ve miktarı şu şekilde belirtildi: 1 Tülbent (85x100 cm) Adet 3.500 2 Havlu ()75 x 140 cm) Adet 7.000 3 Kefen Takımı ( 240x200 cm ölçülerinde 3 eşit parça) Adet 3.500.
YERLİ MALINA FİYAT AVANTAJI!
İhale, 9 Mart 2023 saat 14:30'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılacak. Bunun yanında yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İŞTE İHALE İLE İLGİLİ YAPILAN O DUYURU...

KEFEN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kefen Takımı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/165576
1-İdarenin
a) Adı : KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Sahabiye Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası : 3522071652 - 3522228954
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kefen Takımı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Tülbent (85x100 cm) Adet 3.500 2 Havlu ()75 x 140 cm) Adet 7.000 3 Kefen Takımı ( 240x200 cm ölçülerinde 3 eşit parça) Adet 3.500
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen özelliklerde idareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan itibaren 1 (bir) gün sonra işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.03.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2.kat 222 nolu oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.