Yüksek Seçim Kurulu'ndan Pınarbaşı ile ilgili yeni karar!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iptal edilen seçimler 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Seçimler öncesinde YSK'dan yeniden aday tespiti yapılmasına yönelik dikkat çeken karar. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan Pınarbaşı ile ilgili yeni karar!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimleri CHP’nin Belediye Başkanı Deniz Yağan önce tamamlamış, ancak MHP’nin itirazlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal etmişti. Buna göre ilçede yeni seçim tarihi 2 Haziran olarak açıklandı. Bu yönde yaşanan gelişmenin ardından YSK seçim iptali olan yerlerle ilgili toplandı ve konuyla ilgili alınan kararlar açıklandı. 

Yüksek Seçim Kurulu'ndan Pınarbaşı ile ilgili yeni karar!

Peki, Pınarbaşı Seçimlerinde ilçe belediye meclis üyesi adayları ne zaman belirlenecek?

Özellikle Cumhur İttifakında Belediye Meclis Üyesi adaylarının art arda istifaları gündeme gelmişti. MHP Meclis Üyesi adayları Soner Atasever, Sezgin Özçelik, Hasan Hüseyin Budak, Süleyman Şahan ve yine MHP listesinden seçime giren AK Partili Ali Sarıbaş istifa etmişlerdi. Bu istifaların ardından yine MHP listesinden seçime giren AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Nesrin Şirin Kaderoğlu ve Güngüz Duman’ın da istifa ettikleri gündeme geldi.

Ancak ölüm ve istifa gibi nedenlerle liste değişebiliyor

YSK’nın 2024/825 nolu kararına göre seçimler,  2 Haziran’da yapılacak. Bu kararın 3’üncü maddesine göre, ‘Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmaların ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabileceğine’ karar verildi. Böylece Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar istifa edenlerin yerine yeni adaylar belirlenecek.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan Pınarbaşı ile ilgili yeni karar!

İşte seçimin iptal edildiği yerlerle ilgili alınan YSK kararın tüm detayları 

T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Karar No: 2024/825
Karar

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un “Seçimin veya tutanağın iptali” başlıklı 25’inci maddesinin;
İkinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle
iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu,
seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevre de seçimin
yapılacağını da derhal ilan eder.”,
Üçüncü fıkrasında; “Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy
verme günüdür.”, hükümleri yer almaktadır.
Bununla birlikte, 2972 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin ikinci fıkrasında boşalan
muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılacağı; yine aynı maddenin
üçüncü ve müteakip fıkralarında, seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya
heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının, köylerde tabi
üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde ilân tarihinden sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk
pazar günü seçim yapılması hususu ile ihtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması
gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise haziran ayı beklenmeksizin
her iki seçimin beraber yapılacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda yurt genelinde birlikteliği
sağlamak amacıyla 2024 yılı Haziran ayının ilk pazar günü yapılacak olan seçimlere ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi gerekmiş olmakla konu incelendi.
Gereği Görüşülüp, düşünüldü;
Kurulumuzun 27/11/2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı Kararı ile 31 Mart 2024 Pazar
günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024
tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar; yeni köy oluşturacak, köyü bölerek yeni oluşumlar
doğuracak, köyün idari bağlılıklarını ve ilçeler arası sınırları değiştirecek idari kararların ve
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yapılacak halk oylamalarının 31 Mart 2024 Pazar günü
yapılacak olan seçimlerde ve bu seçimlerin gerektireceği işlemlerde dikkate alınamayacağı
kabul edilmiştir. 5393 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında; belediye sınırları içinde
mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla, sınırlarının tespiti ve
değiştirilmesinin belediye meclisinin kararı ve kaymakamlığın görüşü üzerine valinin onayı
ile olacağı, aynı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasında da; 9’uncu maddeye göre
verilen kararların kesinleşme tarihini takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren
yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Haziran ayının ilk pazar günü yapılagelmekte olan mahallî idareler ara seçimleri ise,
2972 sayılı Kanun’da il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği, köy ve mahalle
muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleriyle sınırlandırılmıştır.
Öte yandan, herhangi bir nedenle muhtarlığı boşalmış bulunan köy ve mahallelerde,
2972 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre her yıl Haziran ayının ilk
Pazar günü muhtarlık seçimlerinin yapılacağı öngörülmüştür.
2972 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin; İkinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle
iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu,
seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevre de seçimin
yapılacağını da derhal ilan eder.”, Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür.”,
T.C. Yüksek Seçim Kurulu

Karar No: 2024/825 hükümlerine yer verilmiştir.
31 Mart 2024 tarihinde herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri ve
muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana oluşan
mahallî idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2
Haziran 2024 Pazar günü yapılması gerekmektedir.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin bir
kısmının Yüksek Seçim Kurulunca veya il seçim kurullarınca seçim iş ve işlemlerindeki
eksiklik ve usulsüzlükler nedeniyle yapılacak itiraz üzerine iptaline karar verilmesi halinde, o
çevrede iptal edilecek seçimin yeniden yapılacağı ilgili il seçim kurulunca derhâl ilân
edilerek, bu ilândan sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verme işlemi
gerçekleştirilir.
Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler
nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına
karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm
işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim iş
ve işlemleri sebebiyle iptal edilmesi üzerine yeniden yapılması gereken seçimlerin; bu
seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde bulunduklarının kabulü ile sadece oy verme
işlemlerinin tekrarlanması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, 31 Mart 2024 tarihinde
yapılacak olan seçimler için tespit edilmiş bulunan seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024
tarihinden itibaren oy verme günü olan 31 Mart 2024 tarihine kadar devam eden seçim süreci
içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün
tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak Yüksek Seçim Kurulunca, yapılacak seçim iş ve
işlemleri gözetilerek bir kısım süreler kısaltılabilecektir.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde; belediye
başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar
meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinin, seçim iş ve işlemleri sebebiyle il seçim kurulları veya
Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptaline karar verilmesi ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliğinin
boşalması hallerinde seçimlerin ilandan sonraki 60’ıncı günü izleyen ilk pazar günü
yapılması gerekmektedir.
Ancak ara seçim tarihi olan 2 Haziran 2024 Pazar gününe az bir zaman kala değişik
yerlerde ve tarihlerde seçim yapılması mali külfet getireceğinden, seçim tarihi 31 Mart 2024
tarihinden sonraya rastlayan ve henüz ilânı yapılmamış ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri
seçimlerinin de 2 Haziran 2024 tarihinde yapılması uygun bulunmuştur.
31 Mart 2024 tarihinde herhangi bir sebeple seçimi yapılamamış olan beldelerin
belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği
seçimleri ile yeni kurulan köylerde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar meclisi üyeliği
seçimlerinde uygulanacak Seçim Takvimi’ndeki işlerin düzenli olarak yürütülmesi
bakımından muhtarlık bölgesi askı listelerinin ara seçim yapılacak seçim bölgelerinde aynı
tarihlerde askıya çıkarılıp askıdan indirilmesi uygun görülmüştür.
Bu nedenle, seçim iş ve işlemlerinde birliğin sağlanabilmesi için yenileme ve ara
seçim tarihi 2 Haziran 2024 Pazar günü olarak belirlenmiş ve ilçe seçim kurullarınca
hazırlanacak olan Seçim Takvimi’nde muhtarlık bölgesi askı listelerinin 22 Nisan 2024
Pazartesi günü askıya çıkarılması ve 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü askıdan indirilmesine,
ayrıca aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmesi
gerekmiştir.
T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Karar No: 2024/825
Sonuç:
Açıklanan nedenlerle;
I) Mahalle Kurulmasında Uygulanacak Yöntem;
5393 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereği 2024 yılı içerisinde yeni kurulmuş olan
mahallelerde, aynı Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca 1 Ocak 2025 tarihine kadar bir seçim
yapılmayacağına ve 2025 yılı Ocak ayının birinci günü esas alınarak 2024 yılı içinde yeni
kurulmuş ve kurulacak olan mahallelerde 2972 sayılı Kanun'un 33’üncü maddesinin üçüncü
ve devamı fıkraları uyarınca ilân tarihinden sonra gelen 60’ıncı günü izleyen ilk Pazar günü
muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yapılmasına,
II) Herhangi Bir Sebeple Seçimi Yapılamamış Belediye ve Muhtarlık Seçimleri,
Boşalan Muhtarlık Seçimleri ve Yeni Kurulan Köy Muhtarlığı ile İhtiyar Meclisi Üyeliği
Seçimleri Yönünden;
1- a) Herhangi bir sebeple 31 Mart 2024 tarihinde seçimi yapılamamış belediye
başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği,
b) İdari değişiklik sebebiyle, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra kurulmuş ve 31 Mart 2024
tarihinde seçimi yapılamamış olan veya kuruluşunu 31 Mart 2024 tarihinden sonra
tamamlayan köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle iken köy statüsüne
dönüştürülen yerleşim birimlerinde köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği,
c) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerden sonra, herhangi bir nedenle
boşalan köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği,
ç) Seçim günü, seçimlerin başlangıç tarihi olan 3 Nisan 2024 tarihinden sonraya
rastlayan ve ilânı yapılmamış ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri ve birlikte yapılması gereken
muhtarlık,
seçimlerinin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılmasına,
2) Bu seçimlerin başlangıç tarihinin 3 Nisan 2024 Çarşamba günü olduğuna,
3) İlçe seçim kurullarınca, seçimi yapılacak belde, köy ve mahalle adlarının en geç 3
Nisan 2024 tarihine kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine,
4) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimi
yapılamayan belediye seçimleri için, yeni bir süreç başlatılarak seçim iş ve işlemlerinin
yürütülmesi gerektiğinden, bu seçim türü için ilçe seçim kurullarınca hazırlanacak Seçim
Takvimi’nde;
- Adaylık için görevinden ayrılması gerekenlerin durumuna,
- Bu seçime katılabilecek olan siyasi partilerin tespit ve ilân edilmesine,
- Siyasi partilerin bu seçimler dolayısıyla, hangi usul ve esaslarla aday tespiti
yapacaklarının ilgili siyasi partilerden istenerek sonucun ilgili ilçe seçim kuruluna
ulaştırılmak üzere o yer ilseçim kuruluna bildirilmesine,
- Seçime katılabileceği tespit ve ilân olunan siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki
yerlerinin (sıralarının) Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekmek suretiyle belirlenmesine,
- Bu konuda Yüksek Seçim Kurulunun görev alanına girecek sair konulara (oy
pusulası kâğıdı, oy zarfı, ödenek vb.)
yer verilmesine,
5) İlçe seçim kurullarınca, Seçim Bilişim Sisteminden (SEÇSİS) alınacak
muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü askıya çıkarılmasına ve 1
Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,
6) Yapılacak güncelleme işleminin, Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve
2023/1563 sayılı Kararı ile kabul edilen Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul
T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Karar No: 2024/825
ve Esaslarına Dair 140/I sayılı Genelge ve bu Genelge’nin uygulanmasına yönelik Yüksek
Seçim Kurulunca alınan kararların bu Karara aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde
yürütülmesine,
7) Yeni kurulan köylerle, mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde
ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2024 tarihinde
seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak
seçimlerde, seçmen kütüğünde güncelleştirilmiş bilgilere göre SEÇSİS üzerinden sandık
seçmen listelerinin alınarak kullanılmasına,
III) Yukarıda belirtilen seçimlere ilişkin;
Ara seçim yapacak ilçe seçim kurullarınca, askı süresi içinde kendilerine teslim edilen
veya edilmeyen adres beyan formları ile ilgili genel seçimlerden farklı olarak;
a) 140/I sayılı Genelge'nin 8’inci maddesinin (I)’inci fıkrasının (b) bendi kapsamında
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilen adres beyan formları ile ilgili işlemlerin nüfus
müdürlüklerince yapılıp yapılmadığının “SEÇSİS Seçmen Sorgulama SEC_001” ekranından
kontrol edilmesi ve bu kişilerin oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik
durumları) gözetilerek karar verilmesi (MERNİS - Adres Kayıt Sistemi aracılığı ile sürekli
güncelleştirme yapıldığından “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranından ilçe
seçim kurullarınca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.),
b) Adres beyan formları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilmeyen ve ilçe
seçim kurulunun bu yönde kararı bulunmayan MERNİS’ten sürekli güncelleştirme nedeniyle
seçmen kütüğüne işlenen kişileri, sandık ataması işleminden önce SEÇSİS’te “Raporlar
?Seçmen Dökümleri ? Ara Seçimler Askı Döneminde Bilgisi Değişen Seçmenlerin
Listesi” raporunu alarak tespit edilmesi,
c) Tespit edilen bu kişilerin sandık seçmen listelerinde yer almamaları için sandık
ataması işleminden önce “Yurt İçi Seçmen İtiraz Gönderme İşlemleri (SEC_027)” ekranı aracılığıyla bir önce kayıtlı olduğu adrese gönderilmesi ve bu işlemi müteakip sandık atamasının gerçekleştirilmesi,
şeklinde güncelleme ve uygulama yapmaları gerekmektedir.
IV) 31 Mart 2024 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde,
Seçimin, Seçim İş ve İşlemleri Nedeniyle İptaline Karar Verilmesi Halinde;
A- Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği
seçimlerinde;
1) Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek
bulunmadığına,
2) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçime katılmış olan siyasi partilerin bu seçime
de katılabileceklerine ve bu seçimler için oy verme gününün 2 Haziran 2024 Pazar günü
olduğuna,
3) Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi
nedenlerle meydana gelecek boşalmaların ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar
doldurulabileceğine,
4) 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılacak
olanların bu seçime de katılabileceklerine, yeniden bağımsız adaylık başvurusunun kabul
edilemeyeceğine,
5) Birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonlarının
hazırlanmasında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için
Kurulumuzun 31/1/2024 tarihli ve 2024/191 sayılı Kararı ile belirlenen usul ve esasların
aynen uygulanması gerektiğine,
T.C. T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Karar No: 2024/825
B- Muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde;
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, seçimleri
yapılmakla birlikte, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptaline karar verilen muhtar ve ihtiyar
meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde, sadece oy verme işlemlerinin tekrar edilmesine ve
muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, bu seçimler için iptal edilmiş
seçimde aday olmuş kişilerden başka kişilerin de muhtar adayı olabileceklerine,
C- Ortak hükümler;
1) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş
olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de
kullanılması gerektiğine,
2) Bu seçimlerle ilgili Seçim Takvimi’nin, seçimi yönetecek olan ilçe seçim
kurullarınca hazırlanarak uygulanmasına,
3) Bir seçim çevresinde seçimin iptal edilmesi halinde keyfiyetin Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığına da derhâl bildirilmesi gerektiğine,
V) Çeşitli Hükümler
1) Yapılacak seçim türlerinin SEÇSİS’ten tanımlanmasına,
2) Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanılacak sandık seçmen listelerinin, her bir
sandık için 400 (dört yüz) seçmeni kapsayacak şekilde düzenlenmesine,
3) Bu ara seçimlerin gerektirdiği çalışmalar diğer seçimlere oranla sınırlı
bulunduğundan, ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerinin göz önünde bulundurulmasına
ve yapılacak ara seçimde;
a) İlçe seçim kurulu başkanlarına;
1 – 6 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 4 gündelik,
7 – 12 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 5 gündelik,
13 – 20 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 7 gündelik,
21– 30 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 9 gündelik,
31 – 45 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 12 gündelik,
46 ve üzeri sandık bölgesi itibarıyla en fazla 15 gündelik,
tahakkuk ettirilmesine,
b) İlçe seçim kurulu üyelerine;
Kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak
suretiyle en fazla ikişer gündelik ödeneceğine,
c) İl seçim kurulu başkan ve üyelerine;
Kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak
suretiyle en fazla ikişer gündelik ödeneceğine,
Ayrıca belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği
seçimlerinde oy pusulası basımı sürecinde görev yapacak il seçim kurulu başkan ve üyelerine
ilave üçer gündelik ödeneceğine,
ç) Sandık kurulu başkan ve üyelerine;
Eğitim verilen kamu görevlisi sandık kurulu başkanlarına 3,
Eğitim verilmeyen kamu görevlisi sandık kurulu başkanlarına 2,
Eğitim verilen kamu görevlisi sandık kurulu üyelerine 2,
Eğitim verilmeyen kamu görevlisi sandık kurulu üyelerine 1,
Siyasi partili üyelere 1,
T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Karar No: 2024/825
gündelik ödeneceğine ve sandık kurullarından gelen bordrolar ile sayım –
döküm cetveli, tutanak defteri ve diğer tutanaklardaki isim ve imzalar kontrol edilip
birliktelik sağlandıktan sonra, fiilen görev yapan sandık kurulu başkan ve üyeleri için
tahakkuk ettirilmesi gerektiğine ve tahakkuk işlemlerinin geciktirilmeden yapılmasına,
d) Yapılacak olan ara seçimlerin iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak bina
sorumlusu görevlendirilebileceğine, bina sorumlularına 10 sandığa kadar ikişer, 10 sandıktan
fazlasına üçer gündelik ödeneceğine, 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu
görevlendirilemeyeceğine,
Ayrıca 10’dan fazla sandık kurulan binalarda, ihtiyaç duyulması halinde
görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcılarına ise ikişer gündelik ödeneceğine,
e) Seçim personelinin ihtiyaçtan fazla olması halinde resmi tatil günlerinde
dönüşümlü olarak görev yapmaları esas olup, bu kapsamda çalıştırılan personel sayısına
bakılmaksızın;
1 - 6 sandık bölgesi için en çok (3),
7 - 12 sandık bölgesi için en çok (5),
13 - 20 sandık bölgesi için en çok (7),
21 - 30 sandık bölgesi için en çok (9),
31- 45 sandık bölgesi için en çok (11),
46 ve üzeri sandık bölgesi için en çok (13),
gündelik ödeneceğine,
f) Askı yeri görevlilerine, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasına esas olarak
çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak en çok ikişer gündelik ödenebileceğine,
g) Sandıkların kurulacağı okulda 5 sandığa kadar tek hizmetli görevlendirilip en fazla
iki gündelik ödenebileceğine, sandık sayısının 5'ten fazla olması ve okulda birden fazla
hizmetliye ihtiyaç duyulması halinde iki hizmetlinin de görevlendirilebileceğine ve bu
hizmetlilerin her birine en fazla ikişer gündelik ödenebileceğine,
ğ) İlçe Seçim Kurulu Başkanınca kamu kurum ve kuruluşlarından şoför
görevlendirilmesi durumunda, görevlendirilen şoförlere çalışma süresi gözetilerek en çok
ikişer gündelik ödenebileceğine,
h) Seçim günü ve Seçim Takvimi süresince (seçim müdürlüğü personeli bulunmaması
durumu hariç) dışarıdan personel çalıştırılamayacağına,
Ayrıca, seçim personelinin tek ve sandık sayısının fazla olduğu durumlarda dışarıdan
personel çalıştırılabilmesi için Başkanlığımızdan izin alınması gerektiğine,
ı) OR/61 sayılı Harcama Çizelgesi'nin en geç 10 gün içinde DYS aracılığıyla
gönderilmesi gerektiğine,
4) Yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar
heyeti üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının şekli ile geçerli/geçersizliğine
ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve
2023/1562 sayılı Kararıyla kabul edilen Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138
sayılı Genelge'nin 47 ve 48’inci maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 tarihli ve
2023/1567 sayılı Kararının göz önünde bulundurulmasına,
5) Sadece muhtarlık veya sadece ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi yapılması
durumunda, 2972 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen birleşik oy
pusulasının uygulanma imkânı bulunmadığına,
T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Karar No: 2024/825
6) 298 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 2
Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş
saatlerinin 08.00 – 17.00 olarak belirlenmesine,
7) Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararıyla kabul
edilen 138 sayılı Genelge'de seçimlerde MAVİ renkli oy zarflarının kullanılacağı belirtilmiş
ise de 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde ilçe seçim kurullarında mevcut
bulunan MOR ve SARI renkli eski logolu oy zarflarının da kullanılabileceğine, bir seçimde
yalnızca tek renk oy zarfının kullanılması gerekmekte olup aynı seçimde birden fazla renkte
oy zarfı kullanılamayacağına,
8) 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde sandık kurulu iş ve işlemlerine
ilişkin olarak, Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararıyla
kabul edilen Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 sayılı Genelge'de belirtilen
usul ve esasların aynen uygulanmasına,
9) Karar Örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
c) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve
Kurumsal Portalda yayımlanmasına, 27/3/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.