Sarıoğlan'da milyonluk dev arsa ihalesi!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde milyonluk dev arsa satışa çıkıyor. Detaylar Kayseri Olay'ın Kayseri haberinde.

Sarıoğlan'da milyonluk dev arsa ihalesi!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören Mahallesi'nde satışa sunulan taşınmaz arsa dikkat çekti. Sarıoğlan Belediyesi mülkiyeti ve tasarruf hakkı Belediyeye ait kullanılabilir durumda olan taşınmazını satışa çıkarıyor.

Sarıoğlan Belediyesi 20 Mayıs 2024 tarih ve 53 nolu kararı ile Sarıoğlan ilçesinde bulunan mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyeye ait kullanılabilir durumda olan taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 37. Maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre ihale satışı yapağını duyurdu.

İhale Nerde Ne zaman Yapılacak?

İhale, 03 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14:00 ‘de Sarıoğlan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre yapılacak.

İşte Arsa İçin İstenen Para

184.387,75 m2'ye sahip arsa için, 50.000.000 TL muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. 1.500.000,00 TL de geçici teminat yatırması gerekiyor. 

Sarıoğlan'da milyonluk arsa ihalesi!

İhaleyle İlgili Diğer Tüm Detaylar

1. İhaleye iştirak edecek olan Kamu, Tüzel ve gerçek Kişilerden muhammen bedelin
toplamı üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacak olup, ihale sonrası kati teminat alındıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

2. İstekliler, ihaleye ilişkin Taşınmaz mal satış şartnamesini ve eklerini Sarıoğlan
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 TL( İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. İhaleye iştirak için şartname alınması zorunludur.

İhaleye girecek olan Gerçek Kişilerle, Tüzel kuruluş temsilcilerinin ihale günü saat
12:00’ye kadar geçici teminatlarını Belediyemizin Ziraat Bankası TR26 0001 0006 3732 3733 5250 01 nolu hesabına yatırarak aşağıda belirtilen belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

3. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

A-) Gerçek Kişi
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek
yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) Tüzel Kişi 
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,
2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil
Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

Sarıoğlan'da milyonluk arsa ihalesi!

C-) Ortak Hükümler
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın
yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı
bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Sarıoğlan Belediyesinin Ziraat
Bankası TR26 0001 0006 3732 3733 5250 01 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parası olarak kabul edilebilir.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza
beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu

İstenilen belgelerin son altı ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı suret olması zorunludur.
İhale dosyasında sunulan belgelerin yürürlüğü ve geçerliliği üzerinde ihale tarihinden önce değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde şartnamenin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmaz malı yerinde görebilir, mesai saatleri
içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.
4. İhale neticesinde verilen teklif sonuçlarını ihale komisyonu yeterli görmediği takdirde ihaleyi ertelemeye veya fesih etmeye yetkilidir.
5. İlgili taşınmaz üzerinde 3 adet haciz işlemi bulunmaktadır.
6. İhale bedeli 1 ay ( 30 gün ) içerisinde peşin olarak ödenecektir