Resmi gazetede yayımlandı ERÜ'deki o okulun yönetmeliğinde değişiklik

Resmî Gazete'de bugün yayımlanan Erciyes Üniversitesi'nde bulunan o okulun eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırlanan Kayseri haber bültenimizde...

Resmi gazetede yayımlandı ERÜ'deki o okulun yönetmeliğinde değişiklik
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Bugün resmi gazetede yayımlanan resmi ilana göre  Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değiştirilmiştir. Yönetmeliğe göre yabancı dil sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerin bazı şartları sağlaması halinde muaf sayılmaktadır.  İsteyerek yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek isteyen ama bunu yerine getiremeyen öğrencilerin akademik yıl süresince yeterlilik sınavına giremeyecekler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayıldıklarını belirtmiştir. Yönetmeliğin maddeleri şunlardır:

Madde 1- 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar.

b) Senato tarafından kabul edilen sınavlardan belirlenen asgari puanı alanlar.

c) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede, başvuru yapılan tarihten itibaren beş yıldan uzun süre geçmemiş olmak şartıyla yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrencilerden muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilenler.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yoluyla devam edilmesi durumunda, hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler bakımından bu maddede belirtilen muafiyet koşulları geçerlidir.”

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi ile beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, ilgili akademik yıl süresince takip eden yeterlilik sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.”

“Hazırlık programında, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

“(7) Zorunlu yabancı dil eğitimi almakla yükümlü öğrencilerin hazırlık eğitim süresi iki yıldır. İlk yılın sonunda başarısız olan öğrencilerden, ikinci yılda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Bu imkândan faydalanmak isteyen öğrenciler, taleplerini ilgili akademik yılın başında Yüksekokul tarafından duyurulan tarihlerde Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(8) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir ve akademik yılın başında duyurulur.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.”

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlilik sınavları, seviye tespit sınavları ve küçük sınavlar hariç öğrencilerin giremedikleri ara sınavlarla ilgili mazeretlerinin kabulüne, Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte mazeretin bitim tarihini takip eden yedi iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.”

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavlarına giriş şartlarını yerine getirip bu yeterlilik sınavlarının birinden başarılı olmak için gerekli puanı alan öğrenciler.”

Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.