Kocasinan Belediyesi domates fidesi alacak

Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından doğal yaşamı desteklemek amacıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açık ihale usulü domates fide alım ihalesi yapılacak.

Kocasinan Belediyesi domates fidesi alacak
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından doğal yaşamı desteklemek amacıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açık ihale usulü domates fide alım ihalesi yapılacak.

Kocasinan Belediyesi tarafından verilen ihale ilanında, toplam 540 bin adet alınacak olan domates fidesinin ihalesi için son teklif verme süresinin 15 Şubat 2023 saat 10.00 olduğu belirtildi. Sadece EKAP üzerinden teklif yapılacak olan ihale ile ilgili verilen ilanda şu ifadelere yer verildi:

“İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler. Tüzel kişilerde, isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortak oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ise idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler de yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler. Üretici, süs bitkisi üreticisi olduğunu beyan eden Süs Bitkisi Üretici Belgesi veya Fide Üreticisi belgesini sözleşme aşamasında idareye ibraz etmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar ise teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşını düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.”

Kocasinan Belediyesi domates fidesi alacak
Kocasinan Belediyesi domates fidesi alacak