Kayseri'nin gözde mahallelerinde kaçırılmayacak arsa fırsatı!

Kayseri'nin gözde mahallelerinde bulunan 2 adet arsa ihaleyle satılacak. Detaylar Kayseri Olay'ın Kayseri haberinde.

Kayseri'nin gözde mahallelerinde kaçırılmayacak arsa fırsatı!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Melikgazi İlçesi Keykubat ve 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 2 adet arsayı satacağını duyurdu. 

Belediye 2 adet arsayı, devlet ihale  kanunu'nun 37. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecek.

Kayseri'nin gözde mahallesinde kaçırılmayacak arsa fırsatı!

İhale Nerde Ne zaman Yapılacak?

İhale, 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14.15’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İşte Arsa İçin İstenen Para

Belediye Keykubat Mahallesi'ndeki 609,00 metre kare konut arsası için 33.000.000,00 TL muhammen bedelle ihaleye çıkardı. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 4502,34 metre kare konut arsası için 28.000.000,00-TL muhammen bedelle ihaleye çıkardı. 

Kayseri'nin gözde mahallesinde kaçırılmayacak arsa fırsatı!

İhale katılımcılarından istenecek belgeler

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)
ç- Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.
d- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
e- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
f- Şartname bedeli 10.000,00 - TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye
makbuzunun ibraz edilmesi.
g- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
h- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim
üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Kayseri'nin gözde mahallesinde kaçırılmayacak arsa fırsatı!

Son müracaat tarihi

25/06/2024 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.