Kayseri Devlet Hastanesi dükkan kiralayacak!

Kayseri Devlet Hastanesi 180 metrekare dükkan yerini kiraya verecek. İhale 19 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. İhale açık teklif usulü ile Kayseri Devlet Hastanesi Toplantı salonunda yapılacak. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Kayseri Devlet Hastanesi dükkan kiralayacak!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Devlet Hastanesi dükkan kiraya verecek. 180 metrekare dükkan yerine yönelik ihale 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. İhale açık teklif usulü ile Kayseri Devlet Hastanesi Toplantı salonunda yapılacak. Dükkanın 3 yıllığına kiraya verileceği ifadeedildi. Dükkan yerinin ilk yıl tahmini bedeli 281.000,00 TL olarak belirtildi. Dükkan için geçici teminat miktarı ise  28.100,00 TL.  Kayseri Devlet Hastanesine tahsisli dükkan Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No: 4/1 Melikgazi Kayseri adresinde bulunuyor.

Kayseri Devlet Hastanesi dükkan kiralayacak!

İhale ile ilgili diğer tüm detaylar şu şekilde:

Yukarıda ihale bilgileri belirtilen Kayseri Devlet Hastanesine tahsisli Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No: 4/1 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan toplam 180 m2 Dükkan yeri 2886 Sayılı D.İ. Kanunun 45. maddesince Açık Teklif Usulü ile Kayseri Devlet Hastanesi Toplantı salonunda 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından , tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;
1- (Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)
3-Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi, telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgileri,
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından alınan ihalelere katılmak için yasaklı olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge
5- Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
6- SGK borcu olmadığını gösterir belge .
7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği,
8- Geçici Teminat Mektubu ( Geçici Teminat Mektubunun süresi 31.03.2027 tarihine kadar olmalıdır.) veya Geçici Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde yatırıldığına ilişkin dekont
9) Şartname ve ekleri Kayseri Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde görülebilir ve 300 TL (ÜçYüzTürkLirası) karşılığında aynı yerden satın alınabilir. Şartname satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
Halk Bankası Sanayi Sitesi Şubesi IBAN: TR87 0001 2009 4890 0005 0001 32