Kayseri'de Hazineye ait arsalar satışa çıkıyor! İşte ilçe ilçe satılacak arsalar...

Kayseri'de Hazine'ye ait 30 taşınmaz ihaleyle satışa çıkıyor. Peki satışı yapılacak arsalar hangi ilçelerde? İmarı durumu nasıl? Detaylar Kayseri Olay Haber Merkezince hazırladığımız Kayseri haber bülteninde...

Kayseri'de Hazineye ait arsalar satışa çıkıyor! İşte ilçe ilçe satılacak arsalar...
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’de Hazine'ye ait 30 taşınmaz ihaleyle satışa çıkıyor.  Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak’a ait taşınmazlar ihale ile satılıyor. 
HANGİ İLÇELERDEKİ ARSALARIN İHALESİ YAPILIYOR?
Konuyla ilgili yapılan açıklamada ihaleyle satışa çıkarılacak arsaların Kocasinan, Melikgazi , İncesu ve Talas ilçelerinde olduğu belirtildi.  
Hazine'ye ait 30 adet taşınmazın satış işi ihalesiyle ilgili yapılan duyuruda, “Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ve taşınır (Araç) satış ile kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır” denildi.
Kayseri'de Hazineye ait arsalar satışa çıkıyor! İşte ilçe ilçe satılacak arsalar...
İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?
İhale 21 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Satışı yapılan taşınmazların satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacağı ifade edildi. 
Kayseri'de Hazineye ait arsalar satışa çıkıyor! İşte ilçe ilçe satılacak arsalar...
İMAR DURUMU NASIL?
Diğer yandan Milli Emlak tarafından satışa çıkarılacak olan Hazineye ait arsalar arsaların imar durumu da merak konusu. Taşınmazlar arasında konut alanı, tarım alanı, imarsız alanlar da var.

İşte Hazine'ye ait 30 adet taşınmazın satış işi ihale duyurusunun detayları...

Kayseri'de Hazineye ait arsalar satışa çıkıyor! İşte ilçe ilçe satılacak arsalar...

 


     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ve taşınır (Araç) satış ile kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile  hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır (Araç) için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
     4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
     5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
     6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     7) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. Satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması ve talep edilmesi halinde  satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
    8) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
    9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
  10) Taşınırın satış bedeli üzerinden ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.
  11) Taşınmazın satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,025 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli  alınacaktır.
  12) (8)  sıra numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki 14,86 m² 'lik  (Ev) ve 9,39 m² 'lik (Sundurma) muhdesat ile birlikte satılacaktır.
  13)  30. sıradaki hurda aracın ihalesine 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken Çevre İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmenliğin 7. ve 8. Maddeleri uyarınca Ömrünü Tamamlamış Araç ve Geçici Depolamaya İlişkin Alınan Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.  
  14) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malları (taşıtı) görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir.
  15) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
   Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84   İLAN OLUNUR.