Hangi 7 marka satışta çıkarıldı?

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı ile tasfiye memurluğu tarafından 7 marka açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

Hangi 7 marka satışta çıkarıldı?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı ile tasfiye memurluğu tarafından 7 marka açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/483 esas ve 2016/1042 kararına istinaden tasfiye memurluğundan 7 markanın açık artırma usulü ile satılacağı ilanı verildi. İlanda Serena markası 80 bin TL, Süntaş 380 bin TL, Selena markası 500 bin TL, Focus markası 105 bin TL, Plasma markası 70 bin TL, Millenyum markası 110 bin TL ve Quartz markası da 110 bin TL muammen bedel ile açık artırmaya çıkacak.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Yukarıda bilgileri yazılı markalar satılıktır. Başvuranların Belgeleri teslim etme süresi 02.01.2023 günü: 9:00 - 20.01.2023 günü saat:17:00 arası teslim eder. Bu süre içinde geçici ödeme veya teminat mektubu belgesi eklenir. Belge Teslim Yeri: Namık Kemal Uyar (Tasfiye Memuru) (Gevher Nesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı Kocatürk Apt. A Blok No: 92/1 Kocasinan/ Kayseri). 1. Satış Günü: 30.01.2023 saat 14.00-18.00 arası 2. Satış Günü: 15.02.2023 saat 14.00-18,00 arası. Satış Yeri : Gevher Nesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı Kocatürk Apt. A Blok No: 92/1 KOCASİNAN/ KAYSERİ). Satış Şartları; İhale Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırımda Muhammen Bedelin % 50 ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Bu bedel Üzerinden % 18 KDV ayrıca hesaplanır ve Tahsil edilir. İhaleye katılacak olanlar her bir marka için katılacak ise marka tescil numarası yazdırmaları gerekir. Grup marka için katılacak ise "Grup No" yazdırmaları gerekir. Toplu ihaleye katılmak için "Tüm Markalar " Şeklinde belirtmeleri ve teminatlarına yazdırmaları gerekir. İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır. Gerçek Kişilerden: İkametgâh belgesi Nüfus cüzdan sureti Noter tasdikli imza beyannamesi Geçici teminat mektubu veya makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, tüzel kişilerden; Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Geçici teminat; muhammen bedel üzerinden yüze 20 nispetinde hesap edilerek alınacaktır. Teminatların teslim yeri: Tasfiye Halinde Süntaş Sünger San. Tic. A.Ş. firmasının hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi zorunludur Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Tebligat; onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde alıcı, ihale bedelini ödeyecektir (Tebligat aynı gün yapılır). Damga vergisi, KDV, teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, Markaların aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir). Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Tasfiye Memurluğunca tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.”