'Gizli hesaplar var' diyen Karakaş: Bu karar hukuka ve hakkaniyete uygun değildir!

Vatan Partisi'nden o karara tepki: Bu kararın Genel Kurul toplantısına 6 gün kala alınmasının altında bazı gizli hesapların olabileceği fikrini taşıyoruz

'Gizli hesaplar var' diyen Karakaş: Bu karar hukuka ve hakkaniyete uygun değildir!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Prof. Dr. Eyup Salahattin Karakaş, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’na 6 gün kala, 47 000 pancar ekicisi çiftçinin üyelik kaydının silinmesi pancar çiftçileri ve Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgilenen herkese büyük bir şaşkınlık yarattı” dedi.
“Bu silinme kararı, Bakanlar Kurulu’nun 23/072009 tarih ve 2009/15233 sayılı kararına dayanılarak alındığı iddia edilmektedir. Bakanlar Kurulunun bu kararına göre, kooperatif ortaklık payını olarak üyelerin 100 lira ödemesi gerekmektedir. Kooperatif Yönetim Kurulu, bu meblağı ödemeyenleri,  herhangi bir uyarı yapmadan, hem de Genel Kurula 6 gün kala üyelikten çıkarmıştır” diyen Karakaş,  şu ifadeleri kullandı: 47 bin çiftçinin üyelikten bu gerekçelerle çıkarılması, Kooperatifler Kanunu’nun 16. Ve 27 Maddesine aykırılık teşkil etmektedir. 16. Maddeye göre çıkarılma işlemine Genel Kurul karar verir. 16 Madde,  “Anasözleşme , çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu yetkili kılabilir. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir.” demektedir.
İlgili kanunun 27 Maddesi ise şöyledir:
“Madde 27 – Ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarını anasözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer.” Maddeler açıktır, Yönetim Kurulunun 47 000 çiftçiyi üyelikte çıkarma kararı Kooperatifle Kanununa aykırılık göstermektedir. Tebliğ işlemi eksiktir. Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılan ortakların Genel Kurula itiraz etme hakkının olduğu ve 3 ay içinde mahkemeye ya da genel kurula müracaat etmeyenlerin üyelerle ilgili kararın kesinleşeceği hükmü dikkate alınmamıştır. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı çok açıktır.  Bu kararın Genel Kurul toplantısına 6 gün kala alınmasının altında bazı gizli hesapların olabileceği fikrini taşıyoruz. Bu karar, Türkiye’de son zamanlarda oluşturulmak istenen kaos ortamına hizmet edecek bir karardır. Vatan Partisi Kayseri İl Örgütü olarak, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu’nu binlerce çiftçiyi ve ailesini mağdur eden ve Kayseri Şekeri esas sahipleri olan pancar ekicilerinin elinden almaya yönelik olan bu kararından dolayı kınıyoruz. Devletimizin tüm yetkili kurumlarını pancar çiftçilerinin hakkını, hukukunu korumak ve oluşturulmak istenen kaos ortamına engel olmak için göreve davet ediyoruz.