Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te mülkiyeti belediyeye ait toplam 6 dükkanı açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı 3 yıl kiraya verecek. İhale, 20 Eylül Salı günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te mülkiyeti belediyeye ait toplam 6 dükkanı açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı 3 yıl kiraya verecek. İhale, 20 Eylül Salı günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

Yapılan açıklamada, ihaleye katılacakların evraklarını ihale saatinden önce gelir müdürlüğüne teslim etmeleri ve saatinde getirilmeyen evrakların işleme alınmayacağı bildirldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralık dükkanların ihalesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Erciyes Dağı Hisarcık Kapı Bölgesinde bulunan 3 adet Kayak Kiralama ve 3 adet kafe-restoran olmak üzere toplam 6 adet dükkân, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 20.09.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, aşağıda istenen evrakların 20.09.2022 Salı günü ihale saatinden evvel Gelir Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. Gerçek kişilerde ikametgâh i ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (Üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport gibi resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı, noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname, 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır), Ek Teminatın yatırıldığına dair makbuz. Şartname bedeli 250 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. 90/F, 90/G ve 90 no’lu dükkanlara katılan ihale alıcıları için ilgili kurumlardan tasdikli en az3 (üç) yıl süreyle Kafe veya Restoran işletmeciliği yapıldığına dair iş bitirme belgesi veya bu işi yaptığını gösterecek belgeyi ibraz edecektir. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir). Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Keyfiyet ilanen duyurulur.”