Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gesi, Yıldırım Beyazıt, Konaklar, Erenköy ve Germir Mahallerinde bulunan arsaları ihaleyle satacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Melikgazi İlçesinde yer alan 4 adeti konut ve 1 adeti ticaret arsası olmak üzere toplam 5 adet arsayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile ayrı ayrı satacak.

Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!

Gesi, Yıldırım Beyazıt, Konaklar, Erenköy ve Germir Mahallerinde bulunan arsaların ihalesi 11 Haziran 2024 Salı günü saat 14:00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Gesi Mahallesindeki arsanın muhammen bedeli 46.250.000 TL, Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki arsanın muhammen bedeli 28.250.000 TL, Konaklar Mahallesindeki arsanın muhammen bedeli 22.750.000 TL, Erenköy Mahallesindeki arsanın muhammen bedeli 21.200.000 TL ve Germir Mahallesindeki arsanın muhammen bedeli 12.600.000 TL olmak üzere 5 arsanın toplam muhammen bedelleri ise 131.050.000 TL olarak açıklandı.

Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!

İhale şartnamesi ve ekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!

İhaleye katılım için gerekli belgeler

  • 2886 sayılı kanunun 37. maddesine uygun hazırlanmış Teklif Mektubu
  • Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ya da Devlet İç Borçlanma Senetleri (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz olmalıdır. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmişse, ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
  • Gerçek kişiler için ikametgah ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (Yeni T.C. Kimlik Kartı, Pasaport gibi resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)
  • Tüzel kişilikler için bağlı oldukları oda kaydı
  • Tüzel kişilikler için noter tasdikli imza sirküleri
  • Vekaleten katılım durumunda noter tasdikli vekaletname
  • Şartname bedelinin (10.000,00 TL) yatırıldığına dair belediye makbuzu
  • 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname
  • Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması durumunda, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (3), (4), (5), (8) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!

Son müracaat tarihi, 11 Haziran 2024 Salı günü ihale saatinden önce olup, müracaatlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihale ilanı için TIKLAYINIZ

Belediye 5 farklı mahallede arsa satacak!