12 aylığına araç kiralayacaklar

1 Ocak 2024 tarihinden işe başlamak şartıyla 12 aylığına araç kiralayacaklar. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

12 aylığına araç kiralayacaklar

Melikgazi Belediyesi açık ihale usulü ile 12 aylığına 8 adet araç kiralayacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihalenin son teklif verme tarihi ise 18.12.2023 saat 11:00’dır.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Melikgazi Belediyesi’nin ilan.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ