Ersoy, Gazetecilerin sıkıntısını Meclis’ te dile getirdi!

19:52:00 | 2019-07-16
xxxxxxx

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de Grubu adına yaptığı konuşma da yerel basının sıkıntılarını ve yumurta üreticisinin sıkıntılarını meclis kürsüsünden dile getirdi.

 MHP Kayseri Milletvekili Ersoy,  Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 102 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygıyla selamlıyorum.

    15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde böylesine karanlık bir geceyi iman gücüyle, vatan aşkıyla aydınlatan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum.

    Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflere hasılat esaslı kazanç tespiti imkânı getirilmekte olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda, anılan mükelleflerin talepleri hâlinde elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde 10'u üzerinden vergi ödemelerini, bir takvim yılı içinde 2 kere ceza kesilen mükelleflerin cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu madde hükümlerinden yararlanamamasını; Cumhurbaşkanının 1'inci fıkrada yer alan oranı 2 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, kanuni oranını getirmeye, esasları belirlemeye yetkilendirilmesini öngörmektedir.

    Teklifle gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasa araçlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirmek şartıyla serbestçe tasarruf edebilecektir.

    Teklifle bankaların ve Merkez Bankasınca uygun görülecek diğer mali kurumların sadece bilançolarındaki pasif kalemlerin değil, türev piyasaları kapsayan bilanço içi ve dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin zorunlu karşılık ve umumi hazır para uygulamasında dikkate alınabileceği düzenlenmektedir.

    Bununla birlikte, Merkez Bankasının yıllık safi kârından yüzde 20 oranında ayrılan yedek akçenin kaldırılması öngörülmektedir. Yüzde 10 oranında ayrılan ikinci tertip yedek akçenin isimlendirmesinde "fevkalade" ibaresi kaldırılarak "ihtiyaç akçesi" halini almaktadır. Son olarak ihtiyat akçelerinin, son yıl kârdan ayrılan hariç olmak üzere, kâra katılarak dağıtılabilmesi sağlanmaktadır.

    Söz konusu teklifle, Merkez Bankası nezdinde biriken ihtiyat akçeleri ile son yılın kârından ayrılan kısım hariç olmak üzere birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin tamamının Hazineye aktarılması sağlanmaktadır.

    Teklifle, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kurulan üniversitelere devredilen bina ve tesislerin üzerinde bulunduğu taşınmazlardan, hâlen bu bina ve tesislerin eski maliki üniversitelerin mülkiyetinde bulunanların, ilgili üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla üniversiteye devredilebilmesi düzenlenmektedir.

    Teklifle, yurt dışı borçlanmanın, eski BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigortalılar kapsamında değerIendirilebileceği ve SGK tarafından aylık bağlanacağından diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca yurt dışı borçlanma yapılması imkânı ortadan kalkmış olup buna yönelik teknik düzenleme yapılmaktadır. Yurt dışı borçlanmasında ödenecek olan günlük miktar, prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasından seçilecek kazancın yüzde 32'sinden yüzde 45'ine artırılması öngörülmektedir.

    Teklifle, borçlandırılan yurt dışı sürelerinin eski BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigortalılar olarak değerIendirilmesi ve BAĞ-KUR üzerinden aylık bağlanması sağlanmakta, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlanma yapmak istenmesi durumunda sigortalılığın başlangıç tarihinin borçlanılan gün kadar geriye götürülmesi düzenlenmektedir.

    Teklifteki düzenlemeyle kısmi aylığın tam aylığa çevrilmesi için yapılacak borçlanmalar BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigortalılar üzerinden değerlendirilecektir.

    Teklifle, gümrük mevzuatına aykırı olarak yurda sokulan araçlara el konulması veya bir soruşturmaya konu edilmesi hâlinde taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin ödenmesi durumunda aracın sahibine iade edilmesi, var olan soruşturmaların kaldırılması düzenlenmektedir.

    Söz konusu teklifle, biyokütle kullanılarak elektrik üreten tesislerin yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasına dâhil edilmesinde öngörülen sürelerin, üretim tesisinin YEK destekleme mekanizmasına dâhil edildiği tarihten itibaren başlatılması amaçlanmaktadır.

    Teklifle, bazı alacakların kayıttan düşürülmesine ve kredilerin yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak yapılması ve bankalarca bu doğrultuda gerekli politikaların oluşturulması, kredilerle ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamının vergi matrahı tespitinde gider olarak kabul edilmesi, özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmayan kayıttan düşen kredilerin ise değersiz alacak olarak addolunması amaçlanmıştır.

    Teklifle, mali zorluk içerisinde bulunmakta olan ve finansal sisteme olan borçlarının yeniden yapılandırılması suretiyle faaliyetlerine devam etmesi olanak dâhilinde olan firmaların geri ödeme yükümlüklerini yerine getirebilmeleri sağlanmaktadır.

    Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu teklifin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Kayseri'mizi de ilgilendiren belli başlı problemlerden bahsetmek istiyorum. Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Recep Bağlamış ve heyeti tarafından hazırlanıp tarafımıza iletilmiş olan rapor çerçevesinde Kayseri'mizin yerel ve sektörel sorunlarından bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Irak merkezi yönetimi Türkiye'den yumurta ithalatını durdurmuştur. Bu durum, Türkiye'deki yumurta üreticilerini zora sokmuş, akabinde ise iflaslar başlamıştır.

    Kayserili yumurta üreticisi kardeşlerimizle yaptığımız görüşmelerde, yumurta maliyeti ile satışlar arasında 13 kuruş zarar ettiklerini belirtmişlerdir. Kayseri'de 4 milyon 825 bin 531 adet yumurta tavuk bulunmaktadır. Bu da üreticilerimizin gün başına 627 bin 319 TL zararda olduğunu göstermektedir. Bu durumu yorumlayacak olursak maalesef yıl sonuna kadar Kayseri'miz özelinde ve Türkiye genelinde yumurta üreticilerinin birçoğunun ayakta kalamayacağını görmekteyiz. Çözüm noktasında ise yapılacak olan yem fiyatlarının düşürülmesi ya da üreticilerimize yem desteği sağlanması uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlardan çözüm beklemekteyiz.

    Sıkıntıda olan diğer bir sektör ise -yine seçim bölgem olan Kayseri'den örnek verecek olursak- inşaat sektörüdür. Türkiye genelinde inşaat firmaları, önlem alınmadığı takdirde büyük bir krize sürüklenmektedir. Sayısal verilere baktığımızda, inşaat sektörü geçen yılın ikinci yarısından itibaren daralma sürecine girmiş, üçüncü çeyrekte 5,3; dördüncü çeyrekte ise 8,7 küçülmüştür. Bu küçülme 2019 yılında da maalesef devam etmektedir. Talep ve satışlardaki gerilemeyle birlikte, nakit akışlarında mali sıkışıklık ve daralma söz konusudur. Mevcut banka kredi borçlarının geri ödenmesinde yüksek döviz kurları ve faizler nedeniyle de sıkıntılar devam etmektedir. Sektörde bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi, diğer yandan döviz ve TL kredilerinin artan maliyetleri müteahhitlerimizi sıkıntıya sokmaktadır.

    Özellikle de kamu müteahhitlerimiz döviz kurlarındaki dalgalanmalar neticesinde fiyat farkları nedeniyle zor duruma düşmüş, birçok firma aldığı işi yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Bu noktada yapılması gereken ise kamu müteahhitlerimiz için fiyat farkıyla ilgili çalışma yapmak, konut kredilerinin faizlerinin düşürülerek vatandaşlarımızı gayrimenkul almaya teşvik etmek, inşaat şirketlerini kurumlar vergisi gibi vergilerden muaf tutmak, düşük faizli nefes kredileri imkânı sağlamak ve SGK prim oranlarını düşürerek istihdam sağlayan işverenlerin yükünü bir nebze hafifletmek gerekiyor.

    Değinmek istediğim bir başka konu ise, cefakâr ve çalışkan basın mensuplarımızın ekmek kapısı olan yerel gazetelerimizle ilgili. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Veli Altınkaya'yla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, gazeteci kardeşlerimizin sıkıntıda olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. .

    Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere Basın İlan Kurumunun ülkemizde 36 şubesi mevcut. Bu şubelerin olduğu illerde yayınlanan gazeteler için bir buçuk yıl önce, söz konusu kuruluş tarafından "borcu yok" belgesi istenmişti, Maliye'nin Basın İlan Kurumuna talimat göndermesi ve cemiyetlerin devreye girmesi ile bu uygulama 3 kez Maliye genelgesiyle ertelenmişti. 1 Temmuz itibarıyla ertelenen süre bitti ve tüm girişimlere rağmen henüz yeniden bir erteleme kararı maalesef alınmadı.

    Kâğıt, kalıp, boya ve diğer sarf malzemelerin dövize endeksli olması, Basın İlan Kurumu tarafından resmî ilanların azaltılmasıyla birlikte zaten büyük sıkıntılar yaşayan Anadolu basını, söz konusu zorunlulukla birlikte daha çok borçlanmaya gidecek ve ilerleyen dönemlerde işletmelerin kapanması kaçınılmaz hâle gelecektir. Bu nedenle, ekonomi ve sektör böyle kritik bir noktadayken söz konusu kararın en azından bir kez daha ertelenip, yeniden düzenlenerek, gazeteci emekçi arkadaşlarımızın bir nebze de olsa nefes almasını sağlamamız gerektiğini düşünmekteyim.

    Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu teklifin ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum
ETİKET :   Kayseri haberleri Son dakika Gazetecilerin sorunları Yerel Basının sorunları TBMM Baki Ersoy

Tümü