SAYIŞTAY DENETİMİNDE ORTAYA ÇIKTI! BÜYÜKŞEHİR’DE “AYKIRI” TABLO

Sayıştay’ın Denetim Raporunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dikkat çeken bulgular yer aldı.

18:35:48 | 2020-01-27

Sayıştay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, 2018 yılına ilişkin denetim raporunda çok sayıda mevzuata aykırılık tespit etti. “Denetim görüşünün dayanakları” bölümünde aykırılıklara tek tek yer verildi. Sayıştay raporunun bulgular bölümünde, Büyükşehir Belediyesi’nin faiz giderlerinden lojman kiralama işlemlerine, taşınmazlardan yapılan bazı protokollere, ihalelerden kiralama işlemlerine, otopark işlemlerinden belediye şirketlerine kadar birçok aykırılık yer aldı.

Raporda, Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 2017 yılında Sayıştay tarafından ortaya çıkarılan bazı aykırılıkların da halen düzeltilmediği de yer aldı. Diğer yandan raporun “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosu” bölümünde de belediyeye ait faiz giderlerinin 150.515.297,68 TL olduğu belirtildi.  Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel miktarı ise 5.230.396,66 TL olarak açıklandı. 2018 yılına ilişkin Büyükşehir Belediyesi Bilançosunda kısa vadeli 510.316.324,82 TL. Uzun vadeli borçlar ise 814.545.395,92 TL olarak ifade edildi.

İşte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak 2018 yılına ait Sayıştay raporunda yer alan aykırılıklar:

“FAİZ GİDERLERİNDE ÖNGÖRÜLEN TUTAR AŞILMIŞTIR”

2018 yılında Bütçe Giderleri % 87,15 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri %  87,97 oranında gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinde ise % 132,88 oranında başlangıç bütçesinde öngörülen tutar aşılmıştır. Belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların mevzuata uygun olarak değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür.

Yapılan incelemeler neticesinde Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan Maliye Hazinesinden tahsisli 57 adet, İl Özel İdaresine tahsisli iken tahsisi devralınan 29 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

“306 KALEM ÜRÜN EKSİ BAKİYE VERMEKTEDİR”

Kalemler bazında yapılan incelemede ise toplamda 306 kalem ürün eksi bakiye vermektedir. Devir işlemlerinde ürün miktarı sıfır olan malzemelerin çıkış olarak gösterildiği, ya da ürüne ait faturanın birden fazla ürün kalemi içermesi halinde aynı fatura içerisindeki farklı kalemlerin modül üzerinde fiyatlamalarının farklı oluşturulduğu ve böylece ürün miktarı üzerinde hata olmamakla birlikte ürünün muhasebeye yansıyan tutarlarında farklılıklar oluştuğu anlaşılmaktadır. Modül üzerinde malzeme kodu dördüncü veya beşinci düzeye kadar olmakla birlikte muhasebe modülüne ikinci düzeye kadar girişlerin olması nedeniyle muhasebe tarafında hangi ürün için hatalı giriş veya çıkış yapıldığının anlaşılmasının imkanı yoktur. Bu durumda kurum varlıklarının gerçeğe uygun takibinin yapılabilmesi için bu modüle ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak buradan temin edilen raporlara göre Belediyenin elindeki varlıkları takip etmek mümkün görünmemektedir

İLÇE BELEDİYELERİ PROTOKOLE UYMAMIŞ!

Büyükşehir Belediyesinde yapılan incelemelerde; mezkur protokoller uyarınca 2018 yılı Mayıs ayı sonuna kadar tahakkuk ve tahsilatı yapılması gereken 2017 yılı ilan ve reklam vergisi %50 hasılat payının Felahiye, Melikgazi, Özvatan, Talas, Tomarza ve Yahyalı ilçe belediyelerinden tahakkukunun yapıldığı; Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu,  Kocasinan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar İlçe Belediyelerinden alınması gereken ilan ve reklam vergisi % 50 hasılat payının tahakkukunun ise yapılmadığı görülmüştür. Bu itibarla, bahse konu tahakkuk tutarları daha önceden hesaplanamamakla birlikte hiç alınmayan hasılat paylarının nihai olarak etki ettiği 2018 yıl sonu Faaliyet Sonuçları Tablosunda yer alan Gelirler ile Faaliyet Sonucu tutarlarının; 2018 yıl sonu Bilançosunda ise 12-Faaliyet Alacakları Hesap Grubu ile 59-Dönem Faaliyet Sonuçları Hesap Grubu tutarlarının yukarıda açıklanan nendelerle hatalı olduğu değerlendirilmiştir.

“BELEDİYE MUHASEBE KAYITLARINDA 3.712.341,55 TL TUTARINDA EKSİKLİK OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

-Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin bilançolarında yer alan Belediyeye ait sermaye tutarları ile Belediyenin bilançosunda yer alan 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı tutarlarının birbirine eşit olmadığı görülmüştür. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapılan incelemelerde; Belediyenin 2018 yıl sonu Bilançosunda 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 299.245.793,39 TL borç kalanı verdiği; Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin 2018 yıl sonu Bilançolarında yer alan Belediyenin sahip olduğu sermaye tutarları toplamının ise 302.958.134,94 TL olduğu görülmüş olup Belediye muhasebe kayıtlarında 3.712.341,55 TL tutarında eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, 2018 yıl sonu Bilançosunda yer alan 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile 500-Net Değer Hesabı tutarlarında hataya neden olunmuştur.

“HASILATININ TAHAKKUK ETTİRİLMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR”

-Kayseri il sınırları içerisinde bulunan 3 adet Organize Sanayi Bölgesinin Büyükşehir Belediyesi hesabına yatırması gereken işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı hasılatının tahakkuk ettirilmediği görülmüştür. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapılan incelemelerde; 2018 yılında OSB’ler tarafından birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile akaryakıt istasyonlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sırasında tahsil edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlardan Büyükşehir Belediyesi hesabına herhangi bir tutarın yatırılmadığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir tahakkuk kaydının yapılmadığı görülmüştür.

SÖZLEŞMEYE UYULMAMIŞ!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bölgede faaliyet gösteren birtakım dernekler arasında ortak proje ve faaliyetler için işbirliği protokolü imzalanmış ancak protokolün kapsamı üzerinde yapılan incelemede bir ortak hizmet projesi sözleşmesinde bulunması gereken unsurların yer almadığı görülmüştür. 2018/227169 ihale kayıt numaralı "Mesleki Eğitim Kursları, Gençlik Merkezleri, İlçe Kadın ve Gençlik Merkezleri Kültür Etkinlikleri ve Seminerleri Organizasyonu Hizmet Alımı" ile 2018/229464 ihale kayıt numaralı "2018-2019 Dönemi (12 Aylık) Spor ve Sosyal Tesislerde Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi, Spor Okulları, Çeşitli Spor Eğitimleri Verilmesi ve Planlanması Hizmet Alımı" ihaleleri, nitelik itibariyle ilgili bütçe yılında bitirilmesi gereken işler olduğu halde ertesi yıla da geçecek şekilde sürelendirilerek ihale edildiği görülmüştür. 

“MEVZUATA AYKIRI KONUT TAHSİSLERİNİN YAPILMASI”

-Kamu konutlarına ilişkin mevzuata aykırı konut tahsislerinin yapılması. Kayseri Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlı toplam 82 adet lojman olduğu, bunlardan 48 adedinin tahsisli olarak dolu, geri kalan 34 adedinin ise boş bulunduğu tespit edilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi lojman tahsis işlemlerine ilişkin olarak; geçmiş dönemle birlikte cari dönemde de tahsis işlemlerini yürütmek için gerekli olan lojman tahsis komisyonunun kurulmadığı, karar defteri tutulmadığı, tahsisi yapılmış olan konutların mevzuata göre türlere ayrılmadığı, bazı kişilere şartları sağlamadığı halde görev tahsisli konut tahsis edildiği, bazı kişilerin ise kamu konutlarından yararlanma niteliğini haiz olmadığı görülmüştür.

 “BU DURUM BELEDİYE BÜTÇESİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”

-Büyükşehir Belediyesince yılı içerisinde hizmet alımları kapsamında temin edilmesi öngörülen araçlar için ihale dokümanında öngörülen şartların 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve buna ait ikincil mevzuata aykırılıklar içerdiği görülmüştür. Araç kiralama işinde yüklenici firmadan alınması gereken otopark ücretlerinin alınmaması  "2018 Yılı Merkez ve Merkez Dışı Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanmasına ait Hizmet Alım İşi"ne ilişkin sözleşme ve idari şartnamede şehir içi ve şehir dışı otopark giderlerinin ihale alan firma tarafından ödeneceği belirtildiği halde şehir içindeki tüm açık ve kapalı otopark hizmetlerini yürütmeye yetkili Belediye şirketi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından söz konusu kiralık araçlar için ücret alınmamaktadır. İhaleye ilişkin sözleşmenin 7.1'inci, idari şartnamenin ise 25.3.1'inci maddesinde şehir içi ve dışı otopark ücretlerinin yüklenici tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır. Şirket tarafından şehir içi otopark hizmetleri kapsamında Belediye resmi araçlarından ücret alınmamaktadır. Konuya ilişkin herhangi bir resmi yazışma temin edilemediğinden kiralık araçların da Belediyeye ait resmi araçlar gibi değerlendirilip ücret alınmamasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan şirket tarafından kiralık araç kapsamında 143 adet araç için park ücreti alınmadığı parkmetre sisteminden tespit edilmiştir. Halbuki 2018 yılı içerisinde aylar itibariyle en az 116, en çok 122 kiralık araç kullanılmıştır. Diğer bir deyişle Belediye tarafından kullanılmayan fakat şirkete ait ortalama 21-27 araç için de hiç ücret alınmadığı anlaşılmaktadır. Şirket gelirlerini azaltıcı bu durum Belediyeyi de etkilemektedir. Şöyle ki; Şirket halihazırda zaten zarar etmektedir ve bu zararlar bir şekilde Belediye’nin Şirkete yapacağı transferler nedeniyle Belediye bütçesini de olumsuz etkilemektedir. Netice itibariyle araç kiralama sözleşmesi kapsamında araçların şehir içi otopark işlemlerinden ücret alınabilecekken bunun alınmamasından dolayı İdare menfaatlerinin korunmadığı değerlendirilmektedir.

“OTOPARK VE PARKMETRE HİZMETLERİNİN DEVRİNDE BİRİKMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMAMASI NEDENİYLE ALACAKLARIN TAHSİLİNİN İMKANSIZ HALE GELMESİ”

-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 Tarih ve 87 Sayılı Kararıyla daha önce Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.'ye tahsisli olan otopark ve parkmetre hizmetlerinin Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye devrine karar verilmiş ancak bu hizmetlerden doğan alacakların devrine dair bir kararda bir ifade bulunmadığından adı geçen hizmetlere ait alacaklar devredilmemiş ve söz konusu alacakların sistem üzerinden takip edilmesi nedeniyle teknik nedenlerden dolayı alacakların takibi imkansız hale gelmiştir.  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 Tarih ve 87 Sayılı Kararıyla daha önce Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.'ye tahsisli olan otopark ve parkmetre hizmetlerinin 5216 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesine istinaden Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye 10 yıllığına ve aylık 50.000,00 TL, yıllık 600.000,00TL üzerinden tahsisine karar verilmiştir. Bu karar üzerine Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulunun 31.05.2017 tarihli kararıyla otopark ve parkmetre hizmetleri ile bu kapsamda istihdam edilen 111 personel ile bu hizmetlere ait tüm demirbaşların satışına karar verilmiş ancak birikmiş otopark ücret alacaklarının devrine ilişkin Kararda bir ifade yer almaması nedeniyle otopark giriş ve çıkışları ile ücretlendirmeyi yürüten sistem üzerindeki alacaklar sistemle birlikte devredilmemiş ve Kayseri Ulaşım A.Ş. üzerinden kullanılmaya başlanan programda bu alacaklar artık gözükmemiştir. Diğer bir deyişle daha önce otopark ücret borcu olup da müteakip park işleminde toplam borcun göründüğü bilgilerin yeni sisteme yüklenmemesi nedeniyle otopark ücret pusulalarında toplam borç bilgisi 0,00 (sıfır) TL olarak gözüktüğü için İmar A.Ş. uhdesinde kalan otopark ücretlerinin tahsili de imkânsız hale gelmiştir. Adı geçen hizmetlerin devir tarihinde İmar A.Ş. üzerinde kalan toplam alacak miktarı ise 2.166.162,15 TL tutarındadır ve Meclis Kararında alacak ve borçların devrine ilişkin bir açıklamada bulunulmamasının buna neden olduğu değerlendirilmektedir.  Her yıl Belediye tarafından şirketlere sermaye transferi yapılması nedeniyle alacakları imkansız hale düşmüş şirketteki gelir kaybının, sermaye transferleri ve dolayısıyla belediye kaynakları üzerinde de olumsuz etkiye neden olduğu değerlendirilmektedir.

“İHALEYE YAPILMADAN VERİLMİŞ”

-Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetindeki taşınmazların kişi şirket ve kurumlara ihaleye çıkılmaksızın süreklilik arz edecek şekilde sadece ecrimisil alınmak suretiyle kullandırıldığı ve bu husus daha önceki denetimlerde görülmekle birlikte uygulamanın hala devam ettiği görülmüştür.

SAYIŞTAY RAPORUNDA ŞEKER MAHALLESİ’NDE ( ŞEHİR HASTANESİ KAŞRISINDA) SATILAN ARSALARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN TESPİT

-Kayseri Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında bilgileri tabloda yer alan 36 adet arsa satışı 2886 sayılı Kanun'a göre ihale edilerek gerçekleştirilmiş; ancak arsa satış bedelleri peşin alınmayarak taksitlendirilmiştir.

“BÜTÇE GİDERLERİ HESABI İLE GİDER YANSITMA HESABININ ÇALIŞTIRILMAMASI”

Belediyenin iştirakinin genel kurulunun ödenmiş sermayenin azaltılması kararlarının Belediye tarafından muhasebeleştirilmesi işlemlerinde 830-Bütçe Giderleri Hesabı ile 835-Gider Yansıtma Hesabına kayıt yapılmadığı görülmüştür. Belediyenin %98,50 oranında sermayesine ortak olduğu Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekom. San. ve Tic. A.Ş (Kayseri Ulaşım A.Ş.)'nin 31.03.2015 ve 27.03.2018 tarihli olağan genel kurullarında geçmiş yıllar zararlarının sermayeden düşürülerek karşılanmasına karar verilmesi neticesinde Belediyenin sahip olduğu sermaye tutarında toplam 56.263.889,51 TL tutarında azalış meydana gelmiş olup adı geçen genel kurul kararlarının Belediye tarafından muhasebeleştirilmesi için düzenlenen 24.04.2018 tarihli ve 7314 nolu yevmiye kaydı ile 17.05.2018 tarihli ve 8733 nolu yevmiye kaydında; 835-Gider Yansıtma Hesabına toplam 56.263.889,51 TL alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabına ise toplam 56.263.889,51 TL tutarında borç kaydı yapılması gerekirken mezkur kayıtların yapılmadığı görülmüştür.

DİKKAT ÇEKEN FAİZ GİDERİ

Diğer yandan raporun “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosu” bölümünde de belediyeye ait faiz giderlerinin 150.515.297,68 TL olduğu belirtildi.  Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel  miktarı ise 5.230.396,66 TL olarak açıklandı.

İŞTE BELEDİYENİN BORÇ TABLOSU!

Büyükşehir Belediyesi Bilançosunda kısa vadeli borçlar ise; 2016 yılında 76.437.476,27--2017 için 147.374.440,78 ve 2018 yılına ilişkin de 510.316.324,82 TL belirtildi.  Yine Sayıştay raporunda Uzun vadeli borçlar ise 2016 yılında 747.452.745,62—2017 yılında 952.196.061,63 ve 2018  yılı için 814.545.395,92 TL ifade edildi.

2017 YILINDA TESPİT EDİLEN YANLIŞLAR HALEN DÜZELTİLMEDİ!

Raporda, Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 2017 yılında Sayıştay tarafından ortaya çıkarılan bazı aykırılıkların da halen düzeltilmediği ya da kısmen düzeltildiği de yer aldı.  Örneğin raporda, “İç Denetçi Kadrosu İhdas Edilmesine Rağmen İç Denetçi Atanmaması” , “Tapuda Kayıtlı Olan Bir Kısım Taşınmazların Kurum Muhasebe Kayıtlarında Gözükmemesi” gibi bulgularla ilgili olarak, “Yerine Getirilmedi” ibaresi yer aldı.  “Belediyeye Ait Taşınmazların Değer Tespitinin Yapılmaması ve Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması” ve, “Belediye Taşınmazlarının Tahsisine İlişkin Hatalı Uygulamalar” ile ilgili olarak da, “Kısmen yerine getirildi” denildi. Haber: Cafer ZENGİN
ETİKET :   Kayseri Haberleri Son Dakika Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayıştay raporu

Tümü